ΚΑΥΣΙΜΟ Μέση Τελική τιμή Αποδιδόμενη ενέργεια κατά την χρήση Τιμή/μονάδα
€/KWh
Μέσο μηνιαίο κόστος για 90μ2***
Καυσόξυλα 0,20€/Κg* 2,7 ΚWh 0,074€/KWh 192€
Μπρικέτες 0,28€/Kg* 5 KWh 0,056€/Kwh 145€
Πέλετ 0,32€/Κg* 5,5 KWh 0,065€/Kwh 169€
Πετρέλαιο 1,50€/Κg* 9,9 KWh 0,15€/KWh 389€
Φυσικό Αέριο 0,76€/m3** 9,59 ΚWh 0,083€/ΚWh 215€
Ηλεκτρικό ρεύμα 0,091€/ΚWh** 1 0,091€/ΚWh 236€

 

Όπου:
*  Μέσες τιμές στα εμπορικά καταστήματα όλης της Ελλάδας
** Μέσες τιμές των παροχών ενέργειας (Δεν συμπεριλαμβάνονται πάγια)
*** Το μέσο μηνιαίο κόστος έχει υπολογιστεί βάσει της παραδοχής 
Μέσο εμβαδόν κατοικίας στην Ελλάδα 90μ2 x Μέσο Ύψος κατοικίας 3 μέτρα = Συνολικός όγκος κατοικίας 270μ3   
Κατανάλωση/μ3 = 0,04ΚWh x 270μx 8 ώρες x 30 ημέρες x Τιμή/μονάδα.