Τα pellets χρησιμοποιούνται ως τυποποιημένο καύσιμο για τη θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες, εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, καθώς επίσης και ως πρώτη ύλη σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θέρμανσης. Ανάλογα με την τελική τους χρήση και την προέλευση των πρώτων υλών, υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα και προδιαγραφές.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο (EN 14961-2) που αφορά στα pellets ξύλου για μη βιομηχανική χρήση και το οποίο αναμένεται να επικρατήσει σταδιακά στην Ευρώπη έναντι των εθνικών προτύπων, τα pellet ξύλου κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: ENplus-Α1, ENplus-Α2 και EN-Β ή για συντομία Α1, Α2 και Β αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στην κλάση Α1 περιλαμβάνονται τα pellets ξύλου που προέρχονται από καθαρό ξύλο, χωρίς χημικά πρόσθετα, με χαμηλό περιεχόμενο τέφρας και χλωρίου. Pellets ξύλου με σχετικά υψηλότερο ποσοστό τέφρας ή/και χλωρίου εντάσσονται στην κλάση Α2, ενώ τέλος στην κλάση Β περιλαμβάνονται pellets ξύλου από επαναχρησιμοποιημένη ξυλεία, κατάλοιπα ή φλοιό ξύλου με ακόμη υψηλότερα ποσοστά τέφρας σε σχέση με αυτά που συγκαταλέγονται στην κλάση Α2.  Οι κάτωθι Πίνακες παρουσιάζουν τα πρότυπα των τριών κλάσεων pellets ξύλου κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-plus (EN 14961-2) σε αντίθεση με το γερμανικό πρότυπο DIN-plus.

Πίνακας: Πρότυπο Pellets ξύλου κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN Plus 14961-2.

Παράλληλα, υπό κατάρτιση βρίσκεται και το πρότυπο ΕΝ 14961-6 που αφορά στα pellets από διαφορετικές πρώτες ύλες πλην του ξύλου (agro-pellets) για µη βιομηχανική χρήση. Εκτός από την πιστοποίηση του καυσίμου, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραλαβή της πρώτης ύλης, τη διαχείρισή της στο εργοστάσιο, τη μεταποίησή της σε pellets, την αποθήκευση ετοίμων, μέχρι και τη διανομή του ετοίμου προϊόντος στον τελικό καταναλωτή. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την πιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας pellets σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-plus( ΕΝ 14961-6).

Προδιαγραφές όσον αφορά τα πέλλετ. Διαβάστε το σε μορφή pdf.